تجمیع کننده پهنای باند

تجمیع کننده پهنای باند

توسط محسن مقدم
تجمیع کننده پهنای باند

تجمیع کننده پهنای باند پرساتک، یک محصول Load Balance و Bandwidth Aggregation و همچنین Link Failover می باشد که به شما امکان می دهد پهنای باند چندین اینترنت را با هم یکپارچه و تجمیع کنید و پهنای باند بزرگتری بسازید، و در صورت قطعی یک یا چند لینک پهنای باند هنوز با بستر اینترنت ارتباط داشته باشید و به طور کامل از اینترنت قطع نشوید.